Stanovy Tisk E-mail

STANOVY „SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝ KLUB T.G. MASARYKA V BULHARSKU“


KAPITOLA I.

Název, sídlo, doba trvání

Čl. 1. „SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝ KLUB T.G. MASARYKA V BULHARSKU“, dále pro krátkost sdružení (spolek), je právnickou osobou s neziskovým cílem ve smyslu Zákona o právnických osobách s neziskovým cílem (ZPONC) a je zaregistrováno v souladu s ustanoveními tohoto zákona.

Čl. 2. Sdružení realizuje činnost ve prospěch svých členů /k soukromému prospěchu/.

Čl. 3. Sdružení bude provádět svou činnost pod názvem „СДРУЖЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАШКИ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ Т.Г. МАСАРИК”, což se  píše dodatečně v českém jazyce jako „SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝ KLUB T.G. MASARYKA V BULHARSKU“.

Čl. 4. Sídlo sdružení je v Sofii, obec (obvod) Sredec, a adresa jeho správy je na ul. Krakra č. 15.

Čl. 5. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.


KAPITOLA II.

Cíle, prostředky, předmět činnosti, majetek

Čl. 6. Cíle sdružení jsou tyto:
a) udržovat propojení (styky) mezi svými členy, sdružovat je a organizovat jejich kulturní a sociální život;
b) vychovávat své členy v lásce k České republice a Slovenské republice a k jejich kulturám;
c) zvyšovat kulturní úroveň svých členů;
d) popularizovat a propagovat mezi svými členy ideje (myšlenky) demokracie, humanismu a slovanské kultury;
e) udržovat styky s institucemi České republiky, Slovenské republiky a Bulharské republiky a usilovat o rozšiřování dobrých vztahů mezi jejich národy.

Čl. 7.1. Prostředky, jejichž prostřednictvím sdružení dosáhne svých cílů, jsou tyto:
a) zřizování a vydržování českých a slovenských klubů, knihoven a čítáren;
b) organizování kroužků, besed, referátů, divadelních představení, koncertů, filmových představení a zábav;
c) organizování restaurace a kavárny.

Čl. 7.2. Kulturní činnost sdružení se provádí ve spolupráci a za podpory Velvyslanectví České republiky a Velvyslanectví Slovenské republiky.

Čl. 8. Předmět činnosti sdružení je následující: udržovat propojení (styky) mezi svými členy, sdružovat je a organizovat jejich kulturní a sociální život zřizováním a vydržováním českých a slovenských klubů, knihoven a čítáren, působením kroužků, prováděním besed, referátů, divadelních představení, koncertů, filmových představení a zábav a organizováním a udržováním restaurace a kavárny.

Čl. 9.1. Majetek sdružení spočívá v právu na vlastnictví a jiných věcných právech na movité a nemovité věci, pohledávky a v jiných právech, vymezených zákony Bulharské republiky.

Čl. 9.2. Sdružení odpovídá (ručí) za své dluhy (závazky, povinnosti) svým majetkem.

Čl. 9.3. Členové sdružení neodpovídají osobně za dluhy (závazky, povinnosti) sdružení.

Čl. 9.4. Sdružení nerozděluje zisk.

Čl. 10.1. Sdružení provozuje následující dodatečnou hospodářskou činnost: organizuje a těží z činnosti restaurace.

Čl. 10.2. Provozování dodatečné hospodářské činnosti je podřízeno podmínkám a pravidlům stanoveným zákony, které ji vymezují.

Čl. 10.3. Příjmy z dodatečné hospodářské činnosti se využívají jenom k dosažení cílů sdružení.

Čl. 11. Zdroji prostředků jsou pro sdružení členské příspěvky, dodatečná hospodářská činnost, uvedená v těchto stanovách, darování a závěti fyzických a právnických osob, sponzorství.


KAPITOLA III.

Členství

Čl. 12.1. Členství ve sdružení je dobrovolné.

Čl. 12.2. Členem může být každý plnoletý občan České republiky nebo Slovenské republiky, každá plnoletá osoba české nebo slovenské národnosti a každá plnoletá osoba, jestliže jeden z jejích rodičů nebo prarodičů je české nebo slovenské národnosti. Tyto osoby musí mít trvalý pobyt v Bulharské republice. Je žádoucí, aby ovládaly český nebo slovenský jazyk.

Čl. 13.1. K přijímání nových členů do sdružení dochází rozhodnutím valné hromady na základě návrhu výboru.

Čl. 13.2. Uchazeč o členství ve sdružení podává výboru písemnou žádost, ve které prohlašuje, že je obeznámen a přijímá ustanovení nynějších stanov. K žádosti musí být připojena dvě doporučení členů sdružení. (X V samotném formuláři žádosti se vyplňují dvě jména a podpisy členů klubu.)

Čl. 13.3. Výbor je povinen tuto žádost předložit k hlasování na dalším zasedání valné hromady.

Čl. 13.4. Členství se nabývá od data rozhodnutí valné hromady.

Čl. 14. Členové sdružení mají následující práva:
a) účastnit se v řízení (podílet se na řízení) sdružení;
b) být informováni o jeho činnosti;
c) využívat výsledky činnosti sdružení v souladu s ustanoveními těchto stanov.

Čl. 15. Členové sdružení jsou povinni:
a) dodržovat ustanovení těchto stanov a plnit rozhodnutí řídících orgánů sdružení;
b) zúčastňovat se činnosti sdružení a usilovat o uskutečňování jeho cílů;
c) posilovat autoritu sdružení a nedopouštět se činnosti a nečinnosti, která je v rozporu s jeho cíli a kompromitovala by je;
d) platit v termínu členské příspěvky.

Čl. 16. Práva a povinnosti členů nejsou převoditelná a nemohou být předána jiným osobám při úmrtí člena.

Čl. 17.1. Členství ve sdružení zaniká:
a) jednostranným písemným vyjádřením vůle, adresovaným výboru sdružení;
b) úmrtím nebo plným zbavením svéprávnosti;
c) vyloučením;
d) zánikem sdružení.

Čl. 17.2. Při zrušení členství podle písmene a), b) a c) členové nebo jejich dědici nemají právo požadovat vrácení jimi zaplacených členských příspěvků nebo část majetku sdružení.

Čl. 18.1. Člen sdružení může být vyloučen na návrh výboru rozhodnutím valné hromady, když:
a) nedodržuje povinnosti, uvedené v čl. 15;
b) se dopustil něčeho, co je s jeho dalším členstvím ve sdružení neslučitelné.

Čl. 18.2. Při méně významných přestupcích, pokud jde o čl. 15, výbor určuje lhůtu, v rámci které je třeba existenci narušení zrušit a odstranit jeho následky, ale po jejím nedodržení předkládá návrh k vyloučení.


KAPITOLA IV.

Orgány sdružení, zastupování

Valná hromada

Čl. 19.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni členové sdružení.

Čl. 19.2. Členové sdružení se zúčastňují na valné hromadě osobně. Účast prostřednictvím zplnomocněné osoby se nepřipouští.

Čl. 20.1. Valná hromada:
a) mění a doplňuje stanovy;
b) schvaluje jiné vnitřní předpisy;
c) volí a zbavuje funkce předsedu a členy výboru, volí a zbavuje funkce členy revizní komise, zbavuje uvedené osoby odpovědnosti;
d) přijímá a vylučuje členy;
e) rozhoduje o zřízení a zrušení poboček;
f) rozhoduje o účasti v jiných organizacích;
g) rozhoduje o přeměně a zániku sdružení;
h) schvaluje základní zaměření a program činnosti sdružení;
i) schvaluje rozpočet sdružení;
j) přijímá zprávu o činnosti výboru a zprávu revizní komise;
k) rozhoduje o výši členského přípěvku a způsobu jeho placení;
l) rozhoduje o nabývání, vyvlastňování a zastavení vlastnických práv a jiných věcných práv, pokud jde o nemovitý majetek;  
m) odvolává rozhodnutí jiných orgánů sdružení, která jsou v rozporu se zákonem, stanovami nebo jinými vnitřními předpisy, vymezujícími činnost sdružení.

Čl. 20.2. Práva valné hromady nelze udělit jiným orgánům sdružení.

Čl. 20.3. Rozhodnutí valné hromady jsou povinná pro všechny orgány sdružení.

Čl. 20.4. Rozhodnutí valné hromady podléhají soudní kontrole, pokud jde o jejich soulad se zákony a se stanovami.

Čl. 20.5. Odvolání v souvislosti s odst. 4 mohou být předložena soudu, odpovídajícímu za registraci sdružení, každým členem sdružení nebo jeho orgánu anebo státním zástupcem (prokurátorem) v rámci jednoho měsíce od získání informace, ale nanejvýš do jednoho roku od data vynesení daného rozhodnutí. 

Čl. 21.1. Řádné zasedání valné hromady se svolává povinně nejméně jednou v roce. Mimořádné zasedání valné hromady může být svoláno v případě potřeby kdykoli.

Čl. 21.2. Zasedání vlané  hromady se svolává výborem z jeho iniciativy nebo na žádost třetiny členů sdružení. Jestliže v posledně uvedeném případě výbor v jednoměsíční lhůtě nevydá písemné pozvání ke svolání zasedání valné hromady, to se svolává soudem podle sídla sdružení na základě písemné žádosti zainteresovaných členů nebo osoby, kterou zplnomocnili.

Čl. 21.3. Tato pozvánka musí obsahovat pořad jednání, datum, hodinu a místo konání valné hromady a na základě čí iniciativy se svolává.

Čl. 21.4. Tato pozvánka se zveřejňuje ve Státním věstníku a umísťuje se na místě určeném pro oznámení v budově, kde sídlí správa (vedení) sdružení, nejméně měsíc před stanoveným datem.

Čl. 21.5. K datu zveřejnění pozvánky musí být písemné materiály související s pořadem jednání valné hromady k dispozici na adrese správy (vedení) sdružení a na požádání musí být poskytnuty každému členovi.

Čl. 22. Zasedání valné hromady se řídí předsedou výboru, v jeho nepřítomnosti jinou osobou vybranou výborem a tajemník-zapisovatel z nich provádí zápis.

Čl. 23.1. Valná hromada je usnášení schopna, když je přítomna více než polovina všech členů. Při nedostatečném kvoru se začátek zasedání odkládá o 1 hodinu na stejném místě a za stejného pořadu jednání a může být provedeno za jakéhokoli počtu přítomných členů.

Čl. 23.2. Kvorum (počet přítomných) se zjišťuje tím, kdo řídí valnou hromadu, na základě seznamu obsahujícího jména členů sdružení a podpisy přítomných. Tento seznam se potvrzuje osobou řídící valnou hromadu a tajemníkem-zapisovatelem.

Čl. 24.1. Každý člen valné hromady má právo na jeden hlas.

Čl. 24.2. Člen valné hromady nemá právo na hlas při rozhodování o otázkách týkajících se jeho, jeho manžela(ky) nebo příbuzných po přímé linii – bez omezení, po poboční linii – do čtvrtého stupně anebo při spřízněnosti sňatkem – do druhého stupně včetně.

Čl. 25.1. Rozhodnutí valné hromady se schvalují většinou přítomných.

Čl. 25.2. Rozhodnutí podle čl. 20, odst. 1, bodu a) a l) se přijímají většinou dvou třetin přítomných, ale rozhodnutí podle čl. 20, odst. 1, bodu g) většinou dvou třetin všech členů.

Čl. 25.3. K otázkám, které nejsou zahrnuty do pořadu jednání uvedeném v pozvánce, se nelze usnášet.

Čl. 26.1. Z každého zasedání valné hromady se  dělá zápis (protokol), který se potvrzuje osobou řídící schůzi a tajemníkem-zapisovatelem, kteří odpovídají za správnost jeho obsahu.     

Čl. 26.2. Zápis (protokol) s připojeným seznamem přítomných a písemnými materiály ke svolání a konání valné hromady se registrují v knize, která je za tím účelem speciálně zřízena.

Čl. 26.3. Každý člen, který se zúčastňuje valné hromady, má právo sledovat přesné zaznamenávání zasedání a rozhodnutí, k nimž došlo, v zápisu (protokolu).

Výbor

Čl. 27.1. Výbor je tvořen předsedou a čtyřmi členy.

Čl. 27.2. Předseda a členové výboru musí být členy sdružení.

Čl. 27.3. Předseda a členové výboru se volí na dobu 1 (jednoho) roku.

Čl. 27.4. Předseda a členové výboru plní své povinnosti zdarma.

Čl. 27.5. Předseda a členové výboru nemohou být zaměstnanci sdružení.

Čl. 28. Výbor:
a) organizuje a řídí průběžnou činnost sdružení;
b) zajišťuje plnění rozhodnutí valné hromady;
c) svolává řádná a mimořádná zasedání valné hromady;
d) připravuje a předkládá valné hromadě návrh rozpočtu;
e) připravuje a předkládá valné hromadě zprávu o činnosti sdružení;
f) určuje a organizuje administrativní strukturu sdružení, jmenuje a propouští zaměstnance a určuje jejich mzdy v souladu s rozpočtem a platnými zákony;
g) spravuje majetek sdružení, přičemž respektuje požadavky stanov, a rozhoduje o uzavírání potřebných smluv;
h) disponuje majetkem sdružení, přičemž respektuje požadavky stanov, a rozhoduje o uzavírání potřebných smluv;
i) přijímá nebo odmítá darování a závěti ve prospěch sdružení;
j) při likvidaci určuje likvidátora sdružení;
k) vybírá a propouští vedoucí poboček sdružení;
k) rozhoduje o všech otázkách, které podle zákona nebo v souladu se stanovami nespadají do pravomoci jiného orgánu.

Čl. 29.1. Zasedání výboru se svolávají předsedou vždy, když je to nutné, avšak přinejmenším jednou měsíčně. Předseda je povinen svolat zasedání výboru na základě písemné žádosti dvou z jeho členů. Když předseda nesvolá zasedání výboru do týdne, to může být svoláno každým z jeho členů.

Čl. 29.2. Zasedání výboru se řídí jeho předsedou. Když předseda není přítomen, řídí je člen výborem určený.

Čl. 29.3. Výbor může rozhodovat, když se zasedání zúčastní více než polovina jeho členů.

Čl. 29.4. Přítomnou je osoba, se kterou je navázáno dvoustranné telefonní nebo jiné spojení zaručující zjištění jeho totožnosti a dovolující jeho účast v projednávání a rozhodování. Hlasování tohoto člena se v zápisu potvrzuje osobou, která předsedá (řídí) zasedání.

Čl. 29.5. Rozhodnutí výboru se přijímají většinou přítomných členů, zatímco rozhodnutí podle čl. 28, odst. 1, bodu f), h) a j) většinou všech členů.

Čl. 29.6. Výbor může rozhodnout, aniž by se konalo zasedání, jestliže je zápis (protokol) o rozhodnutí podepsán všemi členy výboru bez poznámek a námitek o tom.

Revizní komise

Čl. 30.1. Revizní komise je tvořena třemi řádnými členy a jedním náhradníkem.

Čl. 30.2. Členové revizní komise plní své povinnosti zdarma.

Čl. 30.3. Členové revizní komise nemohou být zaměstnanci klubu.

Čl. 30.4. Revizní komise:
a) kontroluje majetek a finanční činnost sdružení;
b) nejméně jednou měsíčně prověřuje účetní knihy;
c) informuje o výsledcích své činnosti výbor a valnou hromadu.

Čl. 31. Proti rozhodnutí orgánů sdružení, která jsou v rozporu se zákonem, stanovami nebo předešlým rozhodnutím valné hromady, se lze odvolat k valné hromadě na základě žádosti zainteresovaných členů sdružení nebo jeho orgánu, podané v rámci jednoho měsíce od získání informace, ale nanejvýš do jednoho roku od data vynesení daného rozhodnutí. 

Zastupování

Čl. 32. Sdružení je zastupováno předsedou výboru.


KAPITOLA V.

Pobočky

Čl. 33.1. Sdružení může zakládat pobočky v obydlených místech Bulharské republiky, kde žije nejméně 20 (dvacet) jeho členů.

Čl. 33.2. Pobočky jsou řízeny a zastupovány vedoucím, který je vybrán výborem.

Čl. 33.3. Pravomoci vedoucího jsou omezeny na otázky související s činností pobočky, kterou řídí.

Čl. 33.4. Vedoucí pobočky plní své povinnosti zdarma a nemůže být zaměstnancem sdružení.


KAPITOLA VI.

Zánik, likvidace

Čl. 34. Sdružení zaniká:
1. rozhodnutím valné hromady;
2. rozhodnutím okresního soudu podle sídla v případech, uvedených v čl. 13, odst. 1, bodu 3 ZPONC.

Čl. 35. Při zániku sdružení se provádí likvidace, na kterou se vztahují ustanovení Obchodního zákona.

Čl. 36. V případě, že valná hromada nerozhodla o rozdělení majetku, zbylém po splnění pohledávek věřitelů, zpeněžuje likvidátor majetek sdružení a rozděluje jej rovným dílem mezi členy sdružení.


KAPITOLA VII.

Závěrečná ustanovení

Čl. 37. Razítko sdružení je kulaté a je nadepsáno názvem sdružení.

Čl. 38.  Na otázky nevyřešené v těchto stanovách se vztahují ustanovení ZPONC.

Čl. 39. Tyto stanovy byly přijaty v souvislosti s požadavky § 1 (4) dočasných a závěrečných ustanovení ZPONC na zasedání valné hromady, která se konala 16.12.2001 a nahrazují stanovy z 23.3.1997.

Aktualizováno ( Wednesday, 21 April 2010 )